godlo

Kancelaria Komornicza nr VI w Makowie Mazowieckim

Paweł Rejniak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Kontakt

Adres Email: przasnysz.rejniak@komornik.pl
Nr. telefonu: +48 501 203 286

Kancelaria czynna w godzinach: 9:00 – 15:00 

Przyjęcia interesantów we wtorki od 9:00 do 13:00,
lub w innych dniach po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania

Rachunek bankowy: BNP PARIBAS 26 1600 1417 1865 8651 6000 0001
Adres ePUAP (Zbiegi): /KS_Pawel_Rejniak/ezbiegi
EPU ID: 3075

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Komornicza nr VI w Makowie Mazowieckim
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 7/4

Obszar działania

Mapa Sąd Rejonowy Przasnysz Właściwość

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym zgodnie z art. 10 ww. ustawy Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Rejniaka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przasnyszu tj. obszar powiatu przasnyskiego oraz powiatu makowskiego w skład których wchodzą następujące miasta i gminy: Przasnysz, Chorzele, Maków Mazowiecki, Różan, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzywonoga Mała, Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków . Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie w/w obszarów wyłącznie właściwi są Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu.

Kancelaria Komornika w Przasnyszu korzysta z następujących narzędzi:

Logo KIR Ognivo

Ognivo – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych, a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.

Logo CEPIK

CEPiK – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika

Logo PUE ZUS

ZUS PUE – możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem ustalenia miejsca pracy dłużnika.

Logo EPU

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd.

Logo MS GOV

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Umożliwia dostęp do treści księgi wieczystej online, wyszukiwania nieruchomości będących własnością dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych on-line.

Logo CEIDG

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zakres działania

Zakres działania  Komornika Sądowego w Przasnyszu  w oparciu o ustawę o komornikach sądowych:
– zgodnie z art. 3 ustawy o komornikach sądowych Komornik Sądowy w Przasnyszu Paweł Rejniak jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. Do zadań komornika należy:
1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 

Komornik Sądowy w Przasnyszu, poza w/w zadaniami, wykonuje następujące czynności:
1. na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
2. na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
3. sporządza protokół stanu faktycznego;
4. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Wszczęcie postępowania

W celu wszczęcia postępowania przed Komornikiem Sądowym w Przasnyszu należy złożyć wniosek egzekucyjny, który dostępny jest w siedzibie kancelarii lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika. Wniosek może zostać wypełniony w obecności komornika w kancelarii podczas przyjęć interesantów. Do wniosku należy załączyć tytuł egzekucyjny, który powinien być zapatrzony w klauzulę wykonalności, uprawniającą komornika do wszczęcia egzekucji wobec dłużnika. Komornik Sądowy zobowiązany jest do wyegzekwowania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w granicach obowiązujących przepisów prawa. Wszczęcie egzekucji następuje poprzez listowne zawiadomienie dłużnika dokonywane przy pierwszej czynności egzekucyjnej. W przypadku, gdy wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań lub na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji lub rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną oraz wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Jeżeli powyższe czynności nie doprowadzą do ustalenia majątku  pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Wraz ze zleceniem poszukiwaniem majątku przez komornika należy uiścić opłatę stałą w wysokości 100 zł. Podczas kontaktu z kancelarią Komornika Sądowego w Przasnyszu (telefonicznego, bądź korespondencyjnego) oraz dokonywania wpłaty na konto kancelarii Komornika należy wskazać sygnaturę sprawy, która znajduje się w lewym rogu pism wydanych przez komornika, oraz dane osobowe umożliwiające weryfikację tożsamości z danymi zawartymi w aktach postępowania. Sygnatura postępowania prowadzonego przez Komornika rozpoczyna się od symboli  : Km, Kmp, Kms, Gkm bądź Kmn.